§1 PRZEDMIOT UMOWY


1. Właścicielem serwisu i e-usługi panel-allegro.pl jest Be Perfect Przemysław Dworakowski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 34/5, NIP 629-225-06-97, nr rachunku bankowego ING BANK ŚLĄSKI S.A. 59 1050 1214 1000 0023 0720 3022 – zwany dalej Be Perfect.
2. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania wszelkich e-usług w serwisie panel-allegro.pl.
3. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
4. Be Perfect zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez informowania klientów. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z momentem publikacji zmian na stronie serwisu.


§2 PRYWATNOŚĆ


1. Be Perfect zapewnia prywatność adresów poczty elektronicznej Swoim Abonentom.
2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia adresów poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
3. Be Perfect nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Be Perfect w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
5. W szczególności Be Perfect zastrzega sobie prawo do wysyłania pocztą elektroniczną Swoim Abonentom informacji o charakterze technicznym (np. przypominanie o zbliżającej się dacie wygaśnięcia konta wraz z informacją o sposobie płatności) oraz informacji handlowych bezpośrednio związanych z usługą Panel-Allegro.pl (np. komunikaty o zmianach funkcjonalnych w systemie).


§3 OPŁATY


1. Wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, (poza bezpłatnymi kontami testowymi) wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie Panel-Allegro.pl (przedłużenie ważności usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty na Naszym Koncie) - jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Be Perfect pieniądze nie dotrą na Nasze Konto, możemy zablokować usługę.
2. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem bankowym lub korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie aktywowane przez Be Perfect w przeciągu 24h (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto Be Perfect.
3. Abonent ma prawo do otrzymania faktury VAT za usługi. W tym celu powinien w panelu klienta (dostęp po zalogowaniu) poprawnie uzupełnić dane do faktury. Jeśli dane do faktury zostały uzupełnione przed dokonaniem płatności faktura zostanie automatycznie wystawiona przez system podczas zaksięgowania wpłaty. Jeśli dane zostały dodane po wykonaniu płatności Abonent zobowiązany jest do powiadomienia drogą poczty elektronicznej na adres pomoc@Panel-Allegro.pl o chęci otrzymania faktury VAT.
4. Faktury VAT wystawiane są najpóźniej do 7 dni od daty wykonania płatności.
5. Be Perfect zarzeka, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.


§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BE PERFECT


1. Usługa Panel-Allegro.pl jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę. Be Perfect zastrzega sobie prawo do przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu, zmian w Allegro Api lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi oraz wstrzymaniem dostawy hostingu przez firmy trzecie – dostawców usług hostingowych dla Be Perfect.
2. Be Perfect nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie, wstrzymanie działania lub jakiekolwiek inne awarie ze strony Allegro API powodujące nieprawidłowe działanie systemu Panel-Allegro.pl.pl.
3. Be Perfect nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi Panel-Allegro.pl. Jednak w przypadkach uzasadnionych dłuższych braków dostępu do usługi z winy Be Perfect ważność kont abonenckich zostanie przedłużona o okres przynajmniej równy długości trwania awarii.
4. Be Perfect w szczególności nie odpowiada za żadne straty wynikłe z powodu braku dostępności usługi. Be Perfect nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów Be Perfect powstałe w wyniku:
o kataklizmów,
o działanie czynników i osób trzecich,
o błędów po stronie systemów zewnętrznych (w szczególności Allegro API),
o nieprawidłowego użytkowania kont,
o nieotrzymania poczty elektronicznej.
5. Be Perfect nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.


§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA


1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. Rezygnacja Abonenta z usługi Panel-Allegro.pl następuje poprzez wysłanie listu e-mail z oświadczeniem rezygnacji. Konto Abonenta jest usuwane w ciągu 24 godzin. Nie ma możliwości zwrotu środków za okres niewykorzystany.
3. Be Perfect zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
o będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
o Abonent działa na szkodę innych użytkowników Panel-Allegro.pl.pl lub użytkowników sieci Internet,
o nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
4. Po stronie Abonenta leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się przez stronę Panel-Allegro.pl.pl.


§6 OGRANICZENIA


1. Na swoich kontach Be Perfect zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
2. W szczególnych przypadkach, w których obsługa usługi Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, Be Perfect zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony poprzez pocztę e-mail, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
3. Konto Abonenta zostanie samoczynnie zablokowane po okresie upływu ważności konta. Wszelkie wygenerowane grafiki związane z kontem zostaną podmienione wiadomością dotyczącą wyczerpania się abonamentu Panel-Allegro.pl.
4. Abonent nie może samodzielnie modyfikować (poza dostępnymi w serwisie możliwościami konfiguracji) kodu HTML panelu osadzanego w aukcji, w szczególności nie może usuwać linku "Panel-Allegro.pl" ze stopki panelu.
5. Wszelkie prawa do korzystania z konta Panel-Allegro.pl dla danego użytkownika systemu allegro.pl należą się właścicielowi odpowiadającego konta allegro (konta o tej samej nazwie). W przypadku roszczenia praw do konta Panel-Allegro.pl i udokumentowania własności konta o tej samej nazwie w allegro.pl Be Perfect zastrzega sobie prawo do przekazania dostępu do konta Panel-Allegro.pl właścicielowi konta allegro.


§7 ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Rezygnacja z usług świadczonych przez Be Perfect na wniosek Abonenta nie zobowiązuje Be Perfect do zwrotu opłaty za usługi.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek Be Perfect zobowiązuje Be Perfect do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę - chyba, że Abonent naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
3. Umowa miedzy Abonentem a Be Perfect wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.


§8 WYSTAWIANIE RACHUNKÓW


1. Faktura VAT za usługę na prośbę Klienta zostanie wystawiona przez Be Perfect w miesiącu aktywacji oraz wysłana do klienta na podane aktualne dane adresowe.
 

panel allegro panele allegro panele aukcji panel na aukcje galeria allegro

Copyright © 2010 Serwis Panel-allegro.pl należy do Be Perfect Przemysław Dworakowski.

Panel aukcyjny pozwalający zwiększyć sprzedaż w serwisie Allegro.pl.

Firma Be Perfect nie jest w żaden sposób powiązana z QXL Poland (właściciela Allegro.pl)